Zásady ochrany soukromí

Jakékoli osobní informace, které jste stránce poskytli, a které vás mohou identifikovat, jsou bezpečně a důvěrně uloženy. Jsou také zpracovány korektně a zákonným způsobem v souladu s touto ochranou osobních údajů a článkem 13/14 nařízení (EU) 2016/679 (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Tato stránka provádí všechna nezbytná technická a organizační opatření, aby vaše osobní data chránila před nepovoleným a nezákonným zpracováním. V souladu se standardy průmyslu stránka vaše informace šifruje.

Během vaší návštěvy stránky můžeme shromažďovat osobní informace, které jsou nezbytné pro účely doručení vašeho zboží. Tato stránka uchovává vaše informace pouze po dobu nezbytně nutnou pro zpracování vaší objednávky, pro potřeby refundace a pro odpověď na jakékoli stížnosti/zpětnou vazbu, nebo pro poskytnutí propagačních informací, které odebíráte.

Při registraci vašich údajů na stránce máte možnost odebírat budoucí propagační a speciální nabídky. Zasláním e-mailu vlastníkovi se z tohoto může odhlásit.

Stránka nebude přenášet vaše informace mimo evropský hospodářský prostor („EHP“), pokud tedy nejste uživatel používající stránku mimo EHP, v takovém případě stránka může převést vaše informace pro doručení zboží, zpracování platby/refundací, nebo pro zasílání propagačních informací, které odebíráte.

Stránka dokáže rozpoznat minulé uživatele použitím cookies. Cookies personalizují vaše návštěvy stránky, aby seděly vašim individuálním preferencím. Cookies můžete vypnout upravením nastavení internetu.

Při zadávání informací stránce souhlasíte s riziky, která jsou spojeny s používáním internetu a dáváte stránce souhlas zpracovat vaše informace v souladu s těmito podmínkami a nebudete žádného člena stránky činit odpovědného za jakoukoli ztrátu vašich informací. Můžete tak učinit pouze v případě, že by došlo k porušení povinností směrem k vám.

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se vašich osobních dat, účelů a stran, se kterými jsou data sdíleny, nebo pokud máte dotazy týkající se této ochrany osobních údajů obecně, kontaktujte vlastníka.

Vlastník a správa dat

Electrona LLC
30 N Gould St Ste R, Sheridan, WY 82801, USA

Kontaktní e-mail vlastníka: [email protected]

 

Typy a použití sbíraných dat

Osobní data mohou být volně poskytnuta uživatelem, nebo v případě použití dat automaticky sbírána při používání této stránky.
Pokud není uvedeno jinak, všechna data vyžádaná touto stránkou jsou povinná a jejich neposkytnutí může zapříčinit to, že stránka nebude schopna poskytovat své služby. V případech, kdy tato stránka výslovně uvádí, že data nejsou povinná, uživatelé nemusí tato data poskytovat a nedojde k žádnému narušení dostupnosti fungování služby.
Uživatelé, kteří si nejsou jisti, která osobní data jsou povinná, mohou kontaktovat vlastníka.
Jakékoli používání cookies – nebo jiných nástrojů na sledování – touto stránkou nebo vlastníky služeb třetích stran používaných touto stránkou slouží k účelům poskytování služby, kterou uživatel vyžádal, kromě dalších jiných účelů, které jsou popsány v tomto dokumentu a v zásadách používání cookies.

Uživatelé jsou zodpovědní za jakákoli získaná, zveřejněná nebo sdílená osobní data třetích stran skrze tuto stránku a potvrzují, že mají svolení třetích stran poskytnout data vlastníkovi.

Typy sbíraných dat jsou následující: Jméno a příjmení, telefonní číslo, celá adresa (Město, PSČ, ulice, kraj) a e-mail. Všechna sbíraná data jsou stránkou použita pro poskytování služeb, jako jsou zpracování objednávky, zpracování refundací a odpovědí na stížnosti/zpětnou vazbu nebo poskytování propagačních informací, které odebíráte.

Data mohou být také použita pro následující účely:

Komerční a propagační účely přes e-mail, SMS, Viber a jiné podobné poskytovatele chatu, remarketing a behaviorální cílení, reklamní zásilky nebo jiné propagace.

Kontaktování uživatele pomocí telefonu a e-mailu za účelem potvrzení dat, doručení zboží, žádostí o informace, nabídky, nároků, záruky a vrácení zboží.

Analytické účely prováděné analytickým softwarem používaným touto stránkou pro analýzu dat. Tyto účely umožňují vlastníkovi monitorovat a analyzovat provoz na stránce, sledovat chování uživatele, sledovat a zkoumat používání stránky a připravovat hlášení jeho aktivit.

Režim a místo zpracování dat

Metody zpracování

Vlastník provádí vhodná bezpečností opatření, aby zabránil neautorizovanému přístupu, odhalení, úpravě nebo neautorizovanému zničení dat.
Zpracování dat je prováděno použitím počítačů a/nebo IT nástroji v souladu s organizačními procedurami a režimy, které se týkají uvedených účelů. Kromě vlastníka mohou být data v některých případech přístupná určitému odpovědných osob, kteří se na provozu této stránky podílejí (administrace, prodej, marketing, právní oddělení, administrátoři systému), nebo externím stranám (jako jsou poskytovatelé služeb třetích stran, dopravní společnosti, poskytovatelé hostingu, IT společnosti, komunikační agentury), které v případě potřeby jmenuje vlastník jako zpracovatele dat. O aktualizovaný seznam těchto stran můžete vlastníka kdykoli požádat.

Právní základ zpracování

Vlastník může zpracovat osobní data týkající se uživatelů, pokud platí jedno z následujícího:

 • Uživatelé dali svůj souhlas pro jeden nebo více konkrétních účelů. Poznámka: V souladu s některými zákony má vlastník povolení zpracovat osobní data do té doby, než uživatel takové zpracování odmítne a vlastník se nemusí opírat o souhlas nebo jakékoli jiné právní základy. To se však netýká situace, kdy zpracování osobních dat spadá pod evropský zákon o ochraně dat,
 • předání dat je nezbytné pro splnění dohody s uživatelem a/nebo pro jakékoli jiné závazky vzniklé před uzavřením dohody,
 • zpracování je nezbytné pro plnění právních povinností, kterým vlastník podléhá,
 • zpracování je spojeno s úlohou, která je vykonávaná ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci propůjčené vlastníkovi,
 • zpracování je nezbytné pro účely legitimních zájmů vlastníka nebo třetí strany.

V každém případě vlastník ochotně pomůže objasnit specifické právní základy, které se týkají zpracování a zejména zda je poskytnutí osobních dat zákonné nebo jde o smluvní povinnost, nebo požadavek nezbytný pro uzavření smlouvy.

Místo

Data jsou zpracována v provozních prostorách vlastníka a v jakýchkoli dalších místech, kde se zúčastněné strany zpracování nacházejí.

Přenosy dat mohou v závislosti na poloze uživatele zahrnovat přenos uživatelských dat do země jiné, než je země uživatele. Pro více informací o místě zpracování těchto přenesených dat si uživatelé mohou prohlédnout sekci obsahující bližší informace o zpracování osobních dat.

Uživatelé mají také právo dozvědět se o právních základech převodů dat do země mimo Evropskou unii, nebo jakékoli jiné mezinárodní organizace řízené mezinárodním veřejným právem nebo vytvořené dvěma nebo více zeměmi, jako je OSN. Uživatelé mají také právo dozvědět se o bezpečnostních opatřeních, která vlastník vykonává, aby ochránil jejich data.

Pokud je takový převod proveden, uživatelé mohou zjistit více v relevantních sekcích tohoto dokumentu nebo zeptáním se vlastníka použitím informací, které jsou poskytnuty v sekci s kontakty.

Doba uchovávání

Osobní data mohou být zpracovávána a uložena po dobu, která je nutná pro účel, za kterým byla sbírána.

Proto:

 • Osobní data sbírána pro účely spojené s plněním dohody mezi vlastníkem a uživatelem mohou být uchovávána až do té doby, dokud není dohoda zcela vyplněna.
 • Osobní data sbírána pro účely legitimních zájmů vlastníka budou uchovávána až do doby realizování takovýchto účelů. Uživatelé mohou konkrétní informace týkající se legitimních zájmů vlastníka najít v relevantních sekcích tohoto dokumentu, nebo kontaktováním vlastníka.

Vlastník může osobní data uchovávat pod delší dobu, pokud mu uživatel pro takové zpracování dá souhlas a až do té doby, dokud tento souhlas neodebere. Vlastník může být dále donucen uchovávat osobní data po delší dobu v případě, že je to nutné pro plnění právních povinností nebo na základě nařízení právní autority.

Jakmile doba uchovávání informací vyprší, osobní data budou smazána. Proto práva k přístupu, vymazání, nápravě a přenosnosti dat nemohou být vynucována po vypršení doby uchovávání.

Práva uživatelů

Uživatelé mohou uplatnit určitá práva týkající se zpracování jejich dat vlastníkem.

Uživatelé mají konkrétně právo na následující:

 • Svůj souhlas mohou kdykoli odvolat.Uživatelé mají právo odvolat svůj souhlas tam, kde dříve dali souhlas se zpracováním svých osobních dat. Uživatelé mohou uplatnit své právo zasláním e-mailu vlastníka. ([email protected])
 • Nesouhlasit se zpracováním svých dat.Uživatelé mají právo nesouhlasit se zpracováním svých dat, pokud je zpracování prováděno nelegálně a bez jejich souhlasu. Další informace jsou uvedeny ve vyhrazené sekci níže. Uživatelé mohou uplatnit své právo zasláním e-mailu vlastníka. ([email protected])
 • Přístup ke svým datům.Uživatelé mají právo dozvědět se, jestli jsou data zpracovávána vlastníkem, získat informace týkající se určitých aspektů zpracování a obdržet kopii dat, která jsou zpracovávána. Uživatelé mohou uplatnit své právo zasláním e-mailu vlastníka. ([email protected])
 • Ověřit a vyhledat nápravu.Uživatelé mají právo ověřit přesnost svých dat a požádat o jejich aktualizaci nebo opravu. Uživatelé mohou uplatnit své právo zasláním e-mailu vlastníka. ([email protected])
 • Omezit zpracování svých dat.Uživatelé mají za určitých okolností právo omezit zpracování svých dat. V tomto případě vlastník nezpracuje jejich data za jiným účelem než uložením. Uživatelé mohou uplatnit své právo zasláním e-mailu vlastníka. ([email protected])
 • Mohou nechat svá osobní data smazat, nebo jinak odstranit.Uživatelé mají za určitých okolností právo na vymazání svých dat vlastníkem. Uživatelé mohou uplatnit své právo zasláním e-mailu vlastníka. ([email protected])
 • Obdržet svá data a nechat je přenést jinému správci.Uživatelé mají právo obdržet svá data ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a pokud je to technicky možné, mohou je bez jakýchkoli překážek nechat přenést jinému správci. Toto ustanovení je platné za předpokladu, že data jsou zpracována automaticky a zpracování je založeno na souhlasu uživatele, na dohodě, které je uživatel součástí, nebo na základě závazků, které vznikly před uzavřením dohody.
 • Podání stížnosti.Uživatelé mají právo na podání stížnosti u zmocněného úřadu, který chrání data.

Detaily o právu na nesouhlas se zpracováním

V případech, kdy jsou osobní data zpracovávána ve veřejném zájmu, při výkonu veřejné moci propůjčené vlastníkovi, nebo pro účely legitimních zájmů vlastníka, uživatelé mohou vyjádřit nesouhlas s takovýmto zpracováním tím, že pro ospravedlnění nesouhlasu poskytnout důvody, které se týkají jejich konkrétní situace.

Uživatelé si ale musí být vědomi toho, že pokud jsou jejich osobní data zpracovávána pro účely přímého marketingu, mohou podat nesouhlas se zpracováním kdykoli, a to bez poskytnutí odůvodnění. Uživatelé se mohou podívat na relevantní sekce tohoto dokumentu, pokud chtějí zjistit, jestli vlastník zpracovává osobní data pro účely přímého marketingu.

Jak tato práva uplatnit

Jakékoli požadavky pro vykonání práv uživatele mohou být směřovány na vlastníka pomocí kontaktních informací, které jsou v tomto dokumentu uvedeny. Tyto požadavky mohou být vykonány zdarma a budou vlastníkem, co nejdříve řešeny. Vždy do jednoho měsíce.

Zásady používání cookies

Tato stránka používá cookies.

Soubory cookies se skládají z části kódu nainstalovaného v prohlížeči, tyto soubory pomáhají vlastníkovi poskytovat služby v souladu s popsanými účely. Některé účely pro instalaci cookies mohou vyžadovat souhlas uživatele.

Pokud je instalace cookies založena na souhlasu, může uživatel tento souhlas kdykoli odebrat. Pokyny pro jejich odebrání jsou v tomto dokumentu obsaženy.

Technické cookies a cookies sloužící pro hromaděné statistické účely

– Aktivity nezbytné pro fungování služby

Tato stránka používá cookies, aby uložila návštěvu uživatele a provedla další aktivity, které jsou nezbytné pro fungování této stránky, například ve vztahu k distribuci provozu stránky.

– Aktivita týkající se uložení preferencí, optimalizace a statistiky.

Tato stránka používá cookies pro uložení preferencí prohlížení a pro optimalizaci zážitku z prohlížení uživatele. Mezi tyto cookies například patří ty, které jsou použity pro nastavení jazyka a měny nebo pro řízení statistik strany, kterou přímo zaměstnává vlastník stránky.

Jak poskytnout nebo odvolat souhlas s instalací cookies

Kromě toho, co je uvedeno v tomto dokumentu, uživatel může spravovat preference pro cookies přímo ve svém vlastním prohlížeči a může například zabránit třetím stranám, aby cookies instalovaly.
Pomocí nastavení prohlížeče je možné smazat již nainstalované cookies, včetně cookies, které mohly uložit původní souhlas s instalací cookies od této stránky.
Uživatelé mohou najít informace o správě cookies nejpoužívanějších prohlížečů na následujících adresách: Google ChromeMozilla FirefoxApple Safari a Microsoft Internet Explorer.

Pokud jde o soubory cookies nainstalované třetími stranami, uživatelé mohou své preference a odvolání svého souhlasu spravovat kliknutím na související odkaz (pokud je poskytován), pomocí prostředků poskytnutých zásadami používání cookies třetích stran, nebo kontaktováním třetí strany.

Bez ohledu na výše uvedené, vlastník informuje uživatele, že mohou následovat pokyny poskytnuté na následujících odkazech, které poskytla EDAA (EU), jde o Network Advertising Initiative (USA) a Digital Advertising Alliance (USA), DAAC (Kanada), DDAI (Japonsko) nebo další podobné služby. Tyto iniciativy umožňují uživatelům vybrat jejich preference na sledování u většiny reklamních nástrojů. Vlastník proto doporučuje uživatelům, aby těchto zdrojů využily spolu s informacemi poskytnutými v tomto dokumentu.

Vlastník a správa dat

Electrona LLC
30 N Gould St Ste R, Sheridan, WY 82801, USA

Kontaktní e-mail vlastníka: [email protected]

Kvůli tomu, že instalace cookies třetích stran a jiných sledovacích systémů skrze služby použité v rámci této stránky nemohou být technicky kontrolovány vlastníkem, jakékoli specifické reference na cookies a sledovací systémy nainstalované třetími stranami jsou považovány za orientační. Pro získání kompletních informací by uživatel měl projít ochranu osobních údajů příslušných služeb třetích stran, které jsou uvedeny v tomto dokumentu.

Vzhledem k objektivní složitosti týkající se identifikace technologií založených na cookies, uživatelům doporučujeme kontaktovat vlastníka, pokud si přejít obdržet jakékoli další informace, které se týkají použití cookies touto stránkou.

 

Další informace sbírání dat a zpracování

Právní kroky

Osobní data uživatele mohou být použita pro právní účely vlastníka u soudu nebo ve fázích vedoucích k možným právním krokům, které jsou založeny na nevhodném používání stránky nebo se týkají služeb.
Uživatel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že vlastník bude muset odhalit osobní data v případě, že ho o to požádají veřejné orgány.

Další informace o osobních datech uživatele

Kromě informací obsažených v této ochraně osobních údajů, tato stránka může uživateli na vyžádání poskytnout dodatečné kontextové informace, které se týkají konkrétních služeb nebo sběru a zpracování osobních dat.

Systémové protokoly a údržba

Pro účely provozu a údržby může tato stránka a jakákoli služba třetí strany sbírat soubory, které zaznamenávají interakci s touto stránkou (systémové protokoly) a pro tento účel používají jiná osobní data (jako je IP adresa).

Informace neobsažené v těchto zásadách

O podrobnější informace týkající se sběru a zpracování osobních dat můžete vždy požádat vlastníka. Kontaktní informace naleznete na začátku tohoto dokumentu.

Jak jsou řešeny požadavky „Nesledovat“

Tato stránka nepodporuje požadavky „Nesledovat“.
Pokud chcete zjistit, jestli jakákoli služba třetí strany respektuje požadavky „Nesledovat“, přečtěte si jejich ochranu osobních údajů.

Změny této ochrany osobních údajů

Vlastník si vyhrazuje právo kdykoli provádět změny v této ochraně osobních údajů. Vlastník to na této stránce oznámí uživatelům a eventuálně na této webové stránce a/nebo – pokud je to technicky a právně možné – zašle oznámení na kontaktní informace, pokud jsou vlastníkovi k dispozici. Doporučuje se tuto stránku často kontrolovat a kontrolovat datum posledních změn, které najdete ve spodní části stránky. 

Pokud mají změny vliv na aktivity zpracování v souladu se souhlasem uživatele, vlastník, pokud to bude nutné, obdrží od uživatele nový souhlas.

Definice a právní předpisy

Osobní data (nebo data)

Jakákoli informace, která přímo, nepřímo nebo ve spojení s jinou informací — včetně osobního identifikačního čísla — umožňuje identifikaci skutečného člověka.

Použití dat

Informace shromážděné automaticky skrze tuto stránku (nebo služby třetích stran, které zaměstnává tato stránka) mohou zahrnovat: IP adresy nebo názvy domén počítačů používaných uživatelem, který tuto stránku používá, URI adresy (jednotný identifikátor zdroje), čas požadavku, způsob zadání požadavku na server, velikost obdrženého souboru jako součást odpovědi, číselný kód označující stav odpovědi serveru (úspěšný, chyba atd.), země původu, prvky prohlížeče a uživatelem použitý operační systém, různé časové informace návštěvy (např. čas strávený na každé stránce v aplikaci) a detaily týkající se cest v aplikaci se speciální referencí k následujícím navštíveným stránkám, a další parametry o operačním systému zařízení a/nebo IT prostředí uživatele.

Uživatel

Osoba používající tuto stránku, která, pokud není uvedeno jinak, se shoduje se subjektem dat.

Subjekt dat

Osoba, ke které se vztahují osobní data.

Zpracovatel dat (nebo inspektor dat)

Fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jakýkoli orgán, který zpracovává osobní data jménem správce, jak je popsáno v této ochraně osobních údajů.

Správce dat (nebo vlastník)

Fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jakýkoli orgán, který sám nebo spolu s ostatními, určuje účely a způsoby zpracování osobních dat, včetně bezpečnostních opatření, která se týkají provozu a používání této stránky. Správce dat, pokud není určeno jinak, je vlastníkem této stránky.

Tato stránka (nebo tato aplikace)

Způsoby, kterými jsou osobní data uživatele sbírána a zpracovávána.

Služba

Služba poskytovaná touto stránkou, jak je popsáno v relevantních podmínkách (pokud jsou dostupné) a na této stránce/aplikaci.

Evropská unie (EU)

Pokud není uvedeno jinak, všechny odkazy v tomto dokumentu na Evropskou unii zahrnují všechny členské státy Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru.

Právní informace

Toto prohlášení o ochraně soukromí bylo vypracováno na základě ustanovení více právních předpisů, včetně čl. 13/14 nařízení (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně údajů).

Tato ochrana osobních údajů se vztahuje pouze na tuto stránku, pokud není v dokumentu uvedeno jinak.

Poslední aktualizace: 25. května 2018